c)  az új szavak („Wörter");

d)  feladatok („Aufgaben"), ezek részben fordítási gyakorlatok, részben egy vagy több nyelvtani gyakorlat;

e)  jegyzetek („Amnerkungen"), amelyek az magántanár német 19. ker olvasási gyakorlat, illetve a fordítási gyakorlat alatt vannak s amelyek gyakran utalnak az előbbi nyelvtani szabályokra (lásd a vastagnyomású számokat!)

Tanuljanak a következőképpen:

Először mindig az olvasási gyakorlatot olvassák német tanár xx. ker el fennhangon és értelmesen! Az új szöveg könnyebb megértése céljából nézzék át az elől lévő nyelvtani fejezetet és tanulják meg első alkalommal az új szavakat is! Ezután tanulmányozzák át alaposan a nyelvtant és tanulják meg kívülről a szöveggel kapcsolatos nyelvtani szabályokat, de a megadott példákhoz mindig fűzzék hozzá a saját maguk választotta példákat is!

A nyelvtan ily módszer mellett soha sem lesz unalmas és nyomasztó teher. Szemléltetni és magyarázni fogja az előttünk ismeretlen és idegen nyelvi sajátosságokat, ungarisch lehrer 9. bezirk amelyek így  lassanként testünkké és vérünkké válnak.

Kívánatos, hogy a nyelvtan áttanulmányozása után az olvasási gyakorlatot még többször alaposan átvegyük, szövöget fennhangon olvassuk és az új szavakat mindenfajta sajátosságukkal (nem, név- és igeragozási jel stb.) együtt megtanuljuk. Az új szavakat ne ungarischkurse 19. bezirk egyenként és összefüggés nélkül tanuljuk, hanem más szavakkal, tehát rövid, saját magunk képezte mondatokkal kapcsolatban.

Azokat a szavakat és szólásmódokat, amelyeket nem vagyunk képesek emlékezetünkben tartani, írjuk le feltétlenül külön cédulákra, ahonnan naponta többször elolvasva lassanként emlékezetünkbe orosz magántanár ferencváros vésődnek.

Minthogy könyvemnek elsősorban az a célja, hogy a helyes munkamódszerre tanítsa meg Önöket, azért a leckéhez csatolt feladatokat is ily célzattal állítottam össze. Ezek a feladatok természetesen nem terjedhetnek ki az egész német szókincsre és ezért egészítsék ki azokat Önálló példákkal.

pic

A feladatokat ne tekintsék csupán gyakorlatnak, hanem üzleti orosz tanfolyam ár ft szolgáljanak azok egyben annak ellenőrzésére, vajjon tényleg megértettek-e Önök minden újat.

Ilyen ellenőrzésre szolgálnak mindenekelőtt a fordítási gyakorlatok. euro jumping gumiköteles ugráló

Az anyanyelvről idegen nyelvre való fordítás a legnagyobb fokú nyelvtudást igényli és a helyes fordítás már majdnem művészetnek számít. A fordítási gyakorlatot, abban az esetben, ha a tanulót tanító vezeti, mindig helyettesítheti egy szemléletesebb beszédgyakorlat. Amikor azonban a tanuló maga tanul és így önmagára van utalva, akkor a fordítási gyakorlatokat a munkamenetből teljesen el nem hagyhatja. Ilyen esetben a fordítási gyakorlatokban azt az ellenőrző eszközt látom, amelynek segítségével a tanuló meggyőződhet arról, vajon minden megtanult szabályt helyesen értelmezett-e.

A későbbi leckékről mindig térjünk vissza az előbbiekre. Sok összefüggést csak később érthetünk meg egész helyesen. Végül visszatérek eredeti jelmondatomhoz:

Határozzuk el erős akarattal, hogy előmenetelünk igenis sikeres lesz.

Ne tegyük le addig a könyvet, amíg teljesen meg nem tanultuk .

Most pedig rajta, fogjunk a munkához!

Könyvünk címével jelezni kívánjuk, hogy közvetlenül kapcsolódunk a című tankönyvhöz. Könyvünk alkalmas minden olyan tanuló számára, aki elsajátította a köznapi témák alapszókincsét és nyelvtani anyagát, s aki rendelkezik az alapvető kommunikációs készségekkel.

A közvetlen kapcsolódás azonban nem jelent szerves folytatást, hiszen könyvünk mind műfajában, mind a nyelvi anyag jellegében, mind pedig a feldolgozás ajánlott módszereiben új csapásokon jár. Legfőbb újdonsága az, hogy egyesíti lapjain a szöveggyűjtemény, a nyelvkönyv, a nyelvi munkafüzet tartalmi és formai sajátosságait. Célunk, hogy a tanuló a legalapvetőbb nyelvi szituációkban minél hitelesebben fejezze ki gondolatait.

A szövegek forrása a mai orosz sajtó és - elenyésző részben - a klasszikus szépirodalom. Valamennyi szöveg stílusa közel áll a beszélt nyelvhez, tükrözi annak oldottságát, olykor nehézségeit is. Részben e nehézségek áthidalására szolgálnak az egyes szövegegységeket követő feladatok, amelyek célja elsődlegesen az aktív társalgásra való ösztönzés. A nyelvtani készségek gyakoroltatását is a kommunikáció felől kívántuk megközelíteni.

A szerzők

Hosszú útra indul az, aki idegen nyelvet kezd tanulni. Nem titkoljuk, ez az út nem könnyű. Türelem, kitartás és szorgalom kell a végigjárásához. Mégis megéri a fáradságot, mert az idegen nyelv olyan világot tár fel előttünk, amelyet semmi más nem képes felnyitni, csakis az idegen nyelv.

Ez a könyv a német nyelv tanulására hív benneteket. A német nyelv az indoeurópai nyelvek nagy családjába tartozik. Legközelebbi rokonait a germán nyelvek közt találjuk: ezek a holland, svéd, norvég, dán és az angol.

A német nyelv öt európai ország hivatalos nyelve. A Német Szövetségi Köztársaságban, Ausztriában, Svájcban, Luxemburgban és Liechtensteinben németül beszélnek. Ezekben az országokban több mint kilencvenmillió embernek anyanyelve a német nyelv. Ezen kívül még számos más európai országban is élnek német anyanyelvű emberek. Hazánkban is. Az alkotmány biztosítja számukra anyanyelvük és kultúrájuk ápolásának jogát.

Schullandheim, das

Eine pädagogische Institution, in der sich Schulklassen während der Schulzeit für einige Tage in ländlicher Umgebung aufhalten und Lernerfahrungen außerhalb des Klassenzimmers machen können.

Schulrat, der

Ein Schulrat arbeitet in der Schulaufsichtsbehörde und ist für die fachlichen und dienstlichen Angelegenheiten der Grund- und Hauptschulen in einem bestimmten Bezirk zuständig.

Sonderschullehrer, der

Lehrer, der an einer Sonderschule unterrichtet. Dieser Lehrer hat neben dem normalen Lehramtsstudium auch eine spezielle sonderpädagogische Ausbildung absolviert.

Sprachstandserhebung, die

Ein Verfahren, die sprachlichen Fertigkeiten von Kindern zu erfassen. Diese Diagnose soll vor der Einschulung an der Grundschule zeigen, bei welchen Kindern individueller Bedarf an Sprachschulung besteht.

TIMMS

"Third International Mathematics and Science Study"; eine international vergleichende Schulleistungsstudie mit mathematischem Schwerpunkt. Insgesamt wurden die Leistungen von etwa 500.000 Schülern untersucht und Schulleiter, Lehrer und Schüler zum Unterricht befragt. Auch strukturelle und curriculare Rahmenbedingungen wurden erfasst sowie für die Länder Deutschland, USA und Japan eine Reihe von Fallstudien und eine vergleichende Videostudie erstellt. Die Studie fand von 1991 bis 1996 in drei Stufen (Klasse 3/4, Klasse 7/8 und Klasse 12/13) statt.

Universitäre Ausbildung, die

Berufsausbildung, die durch das Studium an einer Universität erworben wurde.

Man muß Sprachen lernen

Sobald der Sommer vorbei ist und die Blätter an den Bäumen bunt werden, denkt man an die Deutschstudien. Deutsch lernen in Mitteleuropa ist wichtig. Es gibt viele Gründe, warum man Deutsch lernen will. Man braucht Deutsch im Berufsleben, bei Reisen im Urlaub, im Außenhandel, im Verkehr mit Freunden, in Restaurants, wenn man einkauft — im allgemeinen verständigt man sich in Deutsch nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen europäischen Ländern. Heutzutage, wo einem auch Kassetten zur Verfügung stehen, macht das Sprachlernen Spaß und man erlernt die Sprache verhaltnismäßig schnell, wenn man fleißig lernt.

BACK