Lantos György: "Istenes énekek"

 

 

 

 

 

             lantos-gyorgy-kapuk.jpg (66456 bytes)                     Kapuk

Az életet

és a halált

adtam

előtökbe,

az áldást és

az átkot.

Válaszd

azért

az életet.

 

 

 

 

 

 

A város

 

Nem rejtethetik el a

hegyen épített város…

lámpást sem azért gyújtanak, 

hogy a véka alá tegyék.

        lantos-gyorgy-a varos.jpg (89315 bytes)   

 

 

 

 

 

 

        lantos-gyorgy-sinus.jpg (65616 bytes)                             lantos-gyorgy-spiralis.jpg (63215 bytes)   

                          Sinus                                                Spiralis

Az Úr bölcsességgel fundálta a földet, erősítette az eget értelemmel.

Az ő tudománya által fakadtak ki a mélységből a vizek, és a felhők csepegnek harmatot.

 

 

 

 

 

 

                          lantos-gyorgy-templomablak-1.jpg (60700 bytes)                         lantos-gyorgy-templomablak-2.jpg (59452 bytes)   

                                  Templom ablakok                                   

Mi pedig, miközben fedetlen arccal…

szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át.

 

 

 

 

 

 

        lantos-gyorgy-symphony.jpg (119557 bytes)   

Simphony

Énekeljetek az

Úrnak új éneket,

mert csodadolgokat

cselekedett az ő

jobb keze és az ő

szentséges karja.

 

 

 

 

 

 

Villámok

 

Halljátok meg figyelmetesen

az ő hangjának dörgését,

és a zúgást, a mely az ő

szájából kijön!

Az egész ég alatt

szétereszti azt, és

villámát is a földnek

széléig.

Utána hang zendül, az ő

fenségének hangjával

mennydörög.

        lantos-gyorgy-villamok.jpg (42890 bytes)   

 

 

 

 

 

 

      lantos-gyorgy-hajnal1.jpg (32242 bytes)   

Hajnal

 

De nem lesz mindig sötét ott,

ahol most szorongatás van.

A nép, amely sötétségben

jár vala, lát nagy világosságot.

Akik lakoznak a halál

árnyékának földében,

fény ragyog fel fölöttök!

 

 

 

 

 

 

Szabadság

Felelének néki:

Ábrahám magva vagyunk,és nem

szolgáltunk sohasenkinek:

mimódon mondod te, hogy

szabadokká lesztek?

Felele nékik Jézus:

Bizony, bizony mondom néktek,

hogy mindaz, aki bűnt cselekszik,

szolgája a bűnnek.   Azért ha a

Fiú megszabadít titeket,

valósággal szabadok lesztek.

        lantos-gyorgy-szabadsag.jpg (54803 bytes)   

 

 

 

 

 

 

        lantos-gyorgy-holdfogyatkozas.jpg (44232 bytes)    

Holdfogyat-

kozás

 

Mikor látom egeidet,

a te ujjaidnak munkáját,

a holdat és a csillagokat,

amelyeket teremtettél:

Micsoda az ember - mondom -

hogy megemlékezel róla,

és az embernek fia, hogy

gondod van reá?

 

 

 

 

 

 

 

                       lantos-gyorgy-halal es feltamadas.jpg (87446 bytes)   

Halál és feltámadás

Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él.

 

 

 

 

 

 

Jeans

 

Ne aggodalmaskodjatok tehát,

és ne mondjátok: mit együnk,

vagy mit igyunk, vagy mivel

ruházkodjunk?

Mert mind ezeket a pogányok kérdezik.

Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok,

hogy mind ezekre szükségetek van.

        lantos-gyorgy-jeans.jpg (100179 bytes)   

 

 

 

 

 

 

        lantos-gyorgy-orgona.jpg (138851 bytes)   

Orgona

 

Vígan énekelj az Úrnak te

egész föld, harsanjatok fel,

örvendezzetek és

zengedezzetek!

Zengedezzetek az Úrnak

hárfával,  és hangos

énekléssel.

Trombitákkal és kürtzengéssel

vígadozzatok a király,

az Úr előtt!

 

 

 

 

 

 

Ferroscope

Halljátok meg a szót, a mit az

Úr szól néktek, Izráel háza!

Ezt mondja az Úr:

A pogányok  útját el ne tanuljátok,

és az égi jelektől ne féljetek,

mert a pogányok  félnek azoktól!

        lantos-gyorgy-ferroscope.jpg (122211 bytes)   

 

 

 

 

 

 

     lantos-gyorgy-hipotezisek.jpg (105071 bytes)   

Hipotézisek

 

Bizodalmad legyen

az Úrban teljes elmédből,

a magad értelmére pedig

ne támaszkodjál.

 

 

 

 

 

 

A fogság vége

Mikor visszahozta

az Úr Sionnak foglyait,

olyanok voltunk,

mint az álmodók.

Akkor megtelt a szánk

nevetéssel, nyelvünk

pedig vígadozással.

Hatalmasan cselekedett

velünk az Úr,

azért örvendezünk.

     lantos-gyorgy-a fogsag vege.jpg (104368 bytes)   

 

 

 

 

 

 

      lantos-gyorgy-a bank.jpg (126594 bytes)   

A bank

 

Ha a te atyádfia

elszegényedik…  

segítsd meg őt.

Ne végy ő tőle kamatot

vagy uzsorát,

hanem félj a te Istenedtől,

hogy megélhessen melletted

a te atyádfia.

 

 

 

 

 

 

     lantos-gyorgy-odakunn a tenger.jpg (131077 bytes)                     Odakünn a tenger

 

De az Úrhoz

kiáltának

szorultságukban,

sanyarúságukból

kiszabadítá őket.

Kihozá őket a

setétségből és a

halálnak árnyékából,

köteleiket pedig

elszaggatá.

 

 

 

 

 

 

             lantos-gyorgy-genesis.jpg (61069 bytes)                    

Genesis

Mert benne teremtetett

minden a mennyen és

a földön,

a láthatók és a láthatatlanok,

akár trónusok,

akár uralmak,

akár fejedelemségek,

akár hatalmasságok:

minden általa és reá nézve

teremtetett.

 

 

 

 

 

 

             lantos-gyorgy-fix pont.jpg (88221 bytes)                    

Fix pont

Hiszen kezem veté

e föld alapját,

és jobbom terjeszté

ki az egeket,

ha én szólítom őket,

mind itt állnak.

 

 

 

 

 

 

   lantos-gyorgy-arnyekok.jpg (80013 bytes)               

Árnyékok

…Melyek csak

árnyékai a

következendő

dolgoknak…

 

 

 

 

 

 

   lantos-gyorgy-felszallo palya.jpg (46528 bytes)

Felszálló pálya

Szükségemben

segítségül hívám

az Urat,

meghallgatott

és tágas térre tett

engem az Úr.

 

 

 

 

 

 

Windows 2002

 

Mert most tükör által

homályosan látunk,

akkor pedig színről-színre.

Most rész szerint van

bennem az ismeret,

akkor pedig úgy ismerek

majd, amint én is

megismertettem.

        lantos-gyorgy-windows2002.jpg (34936 bytes)   

 

 

 

Honlapom címe: www.lantosgaleria.hu