A tolmácsok társadalomban elfoglalt helye

Érdekes megfigyelni a kommunikáció szereplőinek változó társadalmi szerepkörét. A szakrális és a hivatalos nyelv esetében a befogadó mindig alacsonyabb társadalmi státuszú, a magyar német tolmács budapest kommunikáció felülről lefelé történik. A mindennapi érintkezés nyelvén a kommunikáció egyenjogú partnerek között zajlik. Ezek a perspektívák azonban nemcsak nyelvtípusonként váltakoznak, hanem a különböző kultúrákban is, és ettől függően változik a tolmácsnak a társadalomban elfoglalt helye, presztízse és státusza is.

Jellemző, hogy a történelem során a tolmácsok által viselt jelzés gyakran egy szfinx-fej volt, amivel azt kívánták jelezni, hogy a tolmács nem beszél, diszkrét, és igyekszik német tolmács ix. kerület észrevétlen maradni. Előfordul az is, hogy a tolmácsok olajfaágat tartanak a kezükben, ez talán azt jelöli, milyen fontos szerepük lehetett a népek közötti megértésben és békekötésben.

Érdekes megfigyelni, hogyan viszonyulnak az egyes népek az idegen népcsoportokhoz. Az egyiptomiak, de később a görögök és rómaiak, sőt a gyarmatosító hatalmak is lenézték a többi népcsoportot, így a velük folytatott kommunikáció óhatatlanul vertikális irányú volt. Mindez hatással volt a tolmácsfoglalkozás megítélésére is. A régi egyiptomiak számára a tolmács egyszerűen csak „zagyvaságokat” beszélt, amikor idegenül szólt, noha az idegenek nyelvén keresztül azok titkait is ismerte.

Az ókori ember számára a nyelv isteni erőt jelentett, és a tolmácsolás fogalma az isteni titkok és jelek ismeretét is magában foglalta. A régi görögök számára a tolmács (vagy „Hermeneus”) Hermeszként cselekedett, vagyis a vándorok és utazók kísérőjeként, az istenek küldötteként, a termékenység, a zene, a szónokok és a tolvajok isteneként.

A történelem során a tolmácsot virtuóz nyelvtudása és közvetítő szerepe miatt mindig is titokzatos, néha kifejezetten „kétes” alaknak tartották (Glasser 1956:12), különösen a vertikális, a felülről lefelé vagy lentről fölfelé irányuló kommunikációban. Egyrészt nem tartották sokra, hiszen a lenézett nép nyelvét beszélte, talán éppen annak a népnek volt a tagja is, másrészt azonban mégiscsak titokzatos jelenség volt, aki többet tudott a felsőbbrendűségében biztos uralkodó nép képviselőjénél, így nem mindig bíztak benne, különböző praktikákat gyanítottak tevékenysége mögött. Ez is magyarázza talán azt a tényt, hogy a történelem során a tolmács mindig egy kicsit kívül állt mindenen, szociológiailag mindig nehéz volt meghatározni hovatartozását, illetve inkább a társadalmi hierarchia alsóbb részein helyezkedett el. Érdekes módon mindez megváltozott, ahogy oldódni kezdtek az idegen népekkel szembeni fenntartások és előítéletek, illetve ahogy egyre inkább felismerték a velük való kommunikáció szükségességét. Thieme mindezt úgy összegzi, hogy a tolmács szociális státuszán tulajdonképpen jól leolvasható a társadalom pluralizmusa, a népek egyenjogúságának mértéke (Thieme 1956:21).

A tolmács a történelemben - néhány példa

Hérodotosz görög történetíró teljes természetességgel említi a tolmácsot, amikor Kheopsz fáraó piramisának építéséről számol be. Többek között ezt mondja:

A piramisra egyiptomi betűkkel felírták, hogy mennyi retket, vöröshagymát és fokhagymát fogyasztottak el a munkások. Ha jól emlékszem arra, amit a tolmács felolvasott nekem, ez hatszáz ezüsttalonba került... (Kurz 1986)

Számos klasszikus történetíró munkáiban is felfedezhetők utalások tolmácsok tevékenységére, így Livius, Cézár, Ciceró, Plinius, Horatius és Sallustius műveiben is (Kurz 1986).

Gyakran történik említés tolmácsokról és tolmácsolásról a késői latin és a középkori arab történetírásban is. Tolmácsokra a középkorban is szükség volt, különösen a keresztes hadjáratok idején. Amikor például 1245-ben IX. Lajos (Szent Lajos) francia király keresztes hadjáratot vezetett a Közép-Keletre, szüksége volt tolmácsra. Erről számol be Jean de Joinville (kb. 1224-1317), aki elkísérte a királyt a hadjáratra. Leírja, hogy egy bizonyos Baudouin d'Ibelin tolmácsolta a támadó szaracénok szavait a királynak (Joinville 1963:52).

In letzter Konsequenz ist sie von Individuum zu Individuum und je nach Zugehörigkeit zu verschiedenen Kulturen anders definiert (vgl. Witte 2000: 56 ff., Vermeer 1986: 243, Pöchhacker 1994: 68 fi).

Sprach-, Kultur- und Weltwissen (im Sinne von Allgemeinbildung) wie auch Sach- und Fachwissen sind also über die Kultur eng miteinander verknüpft, sodass jeder Kulturkreis sein eigenes allumfassendes Wissen besitzt. ungarisch dolmetscher 10. bezirk Bezeichnet man nun eine Kultur als in sich geschlossene Welt, ergibt sich daraus eine neue Definition von Weltwissen, nämlich die Gesamtheit des Sprach-, Allgemein-, Sach- und Fachwissens innerhalb einer Kultur, wobei sich die verschiedenen Kulturen auf vielen Ebenen überschneiden und auf dieselben Wissensbestände zurückgreifen. Die Schwierigkeit für einen Translator besteht darin, dass er sich unmöglich das gesamte Weltwissen seiner eigenen Kultur und das gesamte ,Weltwissen* der anderen im Translationsprozess involvierten Kulturen aneignen kann. Vielmehr muss er über ausreichend grundlegendes Wissen aus beiden Kulturen verfügen, um die Aussagen des Ausgangstext-Produzenten so weit zu verstehen, dass er sie für den Rezipienten des Zieltextes unter Berücksichtigung der verschiedenen kulturellen Normen übertragen kann.

Die Rolle des Dolmetschers kann sich zum anderen aber auch innerhalb einer einzigen Dolmetschsituation ändern: So können kulturspezifische Impli-kationen dazu führen, dass er explizit werden und seine Position der Äquidistanz zu beiden Parteien aufgeben muss. Vorstellbar ist eine solche wiederholte Neupositionierung des Dolmetschers anlässlich einer Unterredung zwischen Vertretern von A und B, in der beispielsweise die Abhandlung von Sachfragen in A-kulturspezifische, den B-Verhandlungspartnern nicht vertraute ungarisch dolmetscher preis eur Verhalten.

würde er die kulturtypische Fremdheit der anderen Seite betonen) über eine die Umstände erläuternde Verdolmetschung bis hin zum Ersatz der fremdkul-turellen durch eine entsprechende eigenkulturtypische Handlung. Mit einer derartigen „einbürgernden“ Herangehensweise nähme er der Situation jegliche Fremdheit, entzöge aber auch dem Rezipienten die Möglichkeit zu realisieren, dass an diesem ungarisch deutsch synchrondolmetscher Punkt kulturelle Differenzen bestehen. So tritt als Kehrseite des Spektrums an translatorischen Optionen das manipulative Potenzial zutage, über das der Dolmetscher bei seinem Handeln verfügt.454

Der Rezipient wiederum steht stellvertretend für alle Konsumenten von Dolmetschleistungen und wirkt prägend am öffentlichen Image von Dolmet-schern mit. Deren Außenwahrnehmung leidet darunter, dass „Dolmetscher“ nach wie vor eine ungeschützte Berufsbezeichnung ist und dass im gesell-schaftlichen Bewusstsein translatorische und damit auch dolmetscherische Kompetenz allzu häufig mit Fremdsprachenkenntnissen gleichgesetzt wird. Wird der Dolmetscher von wenigen als hochkompetenter (und entsprechend zu entlohnender) Kommunikationsexperte gesehen, so ist er ungeachtet der Relevanz von Translation angesichts von Globalisierung und Internationalisie-rung für viele immer noch ein notwendiges Übel, ein „Geräusch im Kommu-nikationskanal“455, das in Delegationslisten nicht selten unter „Sonstige“ oder „Technik“ verbucht wird.

Welche translatorische Entscheidung der Dolmetscher im Einzelfall trifft, hängt folglich von vielen unterschiedlichen Faktoren ab, die von den Charak-teristika des jeweiligen Settings über den Kompetenzgrad des Dolmetschers und sein berufliches Selbstverständnis bis zu Aspekten wie Persönlichkeits-struktur, Erfahrung und Empathievermögen reichen. Angesichts der oben beschriebenen Einflussvariablen bleibt zu wünschen, dass diese Ent-scheidungen, die zugleich auch professionelle Grundsätze und Wertvorstellun-gen reflektieren, im Bewusstsein ihrer Tragweite getroffen werden.

5.4          Kompetenzerwerb und Ausbildungsstätten

Eine umfassende translatorische Kompetenz ist zwar als Basis eines bewusst vertretenen Rollenverständnisses anzusehen, wurde aber nicht von jeher an einschlägigen translatorischen Ausbildungseinrichtungen erworben bzw. ge-lehrt und trainiert. Lange Zeit galten Fremdsprachenkenntnisse oder Bikultu- ralität als ausreichende Voraussetzung für eine berufliche Tätigkeit im transla-torischen Bereich. Wie sich die Professionalisierung des translatorischen Kompetenzerwerbs gestaltete, wird nachfolgend anhand der Ausbildungsstät-ten und Ausbildungskonzepte in Deutschland456 und der Sowjetunion bzw. Russland kurz dargestellt.

In Deutschland setzte die Institutionalisierung der Ausbildung von Transla-toren vergleichsweise früh ein: Seit 1887 wurden an der Berliner Universität translatorische Fertigkeiten gelehrt457 und bereits in der Weimarer Republik hatten sich Gerichtsdolmetscher in Berufsverbänden organisiert, bevor diese 1933 im Zuge der Gleichschaltung in der Reichsfachschaft für das Dolmet-scherwesen zusammengefasst wurden. Der 1921 gegründete Sprachendienst des Auswärtigen Amtes bildete eigene Dolmetscher aus, griff aber auch auf Absolventen des 1930 eingerichteten „Dolmetscher-Instituts" an der Handels-hochschule Mannheim zurück, das 1933 im Zuge der Auflösung der Handels-hochschule Teil der Universität Heidelberg wurde.458 Weitere Ausbildungsmöglichkeiten boten das Dolmetscher-Institut der Handelshochschule in Leipzig (1937), das Institut für Sprachenkunde und Dolmetscherwesen der Deutschen Auslandswissenschaftlichen Fakultät in Berlin (1940), das Dolmetscher- Institut der Universität Königsberg sowie der 1947 auf Veranlassung der französischen Militärregierung in Germersheim eingerichtete heutige Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft der lohannes Gutenberg- Universität Mainz und das 1948 gegründete Saarbrücker Dolmetscherinstitut,

BACK